තාක්ෂණය, භාෂාව සහ සන්නිවේදනය

ඔබගේ සිතෙහි යමක් තිබේද?

සංඛ්‍යාංක ලෝකය තුළ ඔබ වෙනුවෙන්!

හෙළබස

ඔබට ඇවැසි පරිවර්තන සිංහල සහ තවත් භාෂා 22 කින් ලබා ගැනීමට හැකිය. හෙළබස සේවා මණ්ඩලය මගින් වාර්ෂිකව තෝරාගන්නා මහජන ප්‍රතිලාභය උදෙසා වූ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මෙම සේවාව නොමිලේ හිමි වේ.

සන්නිවේදනය

හිතවතුන්ට සන්නිවේදනය ඉතා වැදගත්ය, යාළු සේවාව ඔබ වෙනුවෙන් සංවර්ධනය වේ.
අත්හදා බැලීමට සහ මතුවන දෝෂ නිරාකරණයට දායකත්වය සැපයීම සඳහා පූර්ව ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට කැමති නම් අපට දන්වන්න.

වේදිකාව - 1

විවෘත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා මෙවලම්, මූලික සම්පත් සහ අපගේ අනෙකුත් සේවා කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව නොමිලේ සැපයීම සිදු කෙරේ.

යාළු වෙන්න, දැන් අහන්න!